Magic cutter cennik

612p magic cutter je pozitívnym doplnkom pre rezanie v¹etkých druhov jedál. Je tie¾ tvarovaný na výrobu mäkkých výrobkov, ako je niektorá zelenina, keï a ako ¹pecifické ako syr. Dobré dokumenty a jemné spracovanie zabezpeèujú veµkú a jednoduchú prevádzku. Kon¹trukcia stroja pokraèuje v èistení a vykonávaní v¹etkých hygienických odporúèaní. Samotná slu¾ba je intuitívna a jednoduchá, tak¾e nový hos» mô¾e by» rýchlo aplikovaný na iné povinnosti.

Technické parametre 612p magického krájaèa sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- trieda ochrany je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- kàmna tabuµka s rozmermi 300 x 250 mm- 250 W výkon motora- då¾ka èepele no¾a 300 mm

Vytvorený nástroj na krájanie existuje v dvoch verziách.©tandardná verzia je vybavená ¹tartovacími tlaèidlami a automatickým mechanizmom na vypnutie no¾a v prípade problémov s napájacím napätím v kon¹trukcii.Klasický krájaè je ochranou proti náhodnému zapnutiu. Snímaè v prístroji detekuje nesprávnu in¹taláciu krytu no¾a. Vïaka tomu nie je mo¾né ho uzavrie» a zabezpeèi» obsluhu.Denné údr¾bové procedúry nie sú jemné a navy¹e krátke. Jediné, èo musíte urobi», je èistenie misky od ostatných va¹ich výrobkov, ako je tuk alebo drobky po dokonèení práce. V¹etky témy, ako je zásobník, kryt no¾ov, je mo¾né µahko odstráni» a na to nie je potrebné pou¾íva» ¾iadne nástroje.Krájaè bude tie¾ dobre fungova» v men¹ích skladoch, rovnako ako stredne veµké rastliny, kde je spracovanie materiálov na priemernej úrovni.Cena 612p magického krájaèa je zhruba 4500 PLN brutto.Náhradné diely so symbolickými cenami sú k dispozícii aj pre krájaè. Prístroj pozostáva z mnohých prvkov, ktoré sa dajú zmeni» na úspe¹né po¹kodenie alebo zlyhanie.Tým sa zní¾ia dlhodobé prevádzkové náklady modelu.