Luk gynekolog

Gynekológia ide celú cestu vpred. Existujú nov¹ie prostriedky na ¹túdium µudského tela. Èoraz menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Vá¾nym problémom medzi pohlavným stykom u ¾ien je rakovina krèka maternice, ktorá je v skorom ¹tádiu detekcie úplne vylieèiteµná.

Aj keï v úspechu si v¹imnete ru¹ivé príznaky, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste okam¾ite zaregistrova» ¹pecialistu na kolposkop, aby ste vylúèili túto chorobu. Dôsledkom nedostatku záva¾nosti so symptómami je pravdepodobne odstránenie maternice.

Takéto vy¹etrenie sa vykonáva kolposkopom. Predstavuje niè nové ako mikroskop so zrkadlom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny so zdravým centrom na kontrolu reakcie vagíny. Tento mikroskop dáva poslednému trojdimenzionálny efekt a tie¾ zvy¹uje príznak a¾ na desa»násobok, tak¾e gynekológ bude schopný správne vy¹etri» vaginálnu a krènú stenu a starostlivo posúdi» prípadné zmeny. Treba ma» na pamäti, ¾e by sa mal na skú¹ku pripravi». Gynekológ pravdepodobne pouèí pacienta, ako sa má pred vy¹etrením správa». Najprv je potrebné vzda» sa fyzických kontaktov a gynekologických skúseností tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením.

®ena, ktorá sa venuje vy¹etreniu kolposkopu, zvyèajne stojí na samostatnom gynekologickom kresle. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ tucet minút. Ak sú hrozby ohrozujúce, gynekológ mô¾e nariadi» odstránenie èasti maternice, potom sa potreba skonèí jedným stupòom z nejakej sexuálnej aktivity, preto¾e bude bohatý na to, aby sa cítil veµmi nepríjemný nepohodlie. Pre tento nástroj sú dôle¾ité ergonomické parametre, preto¾e existuje pracovné zariadenie.