Likvidacia pokladne

My daòoví poplatníci, s pokladòou, sa mimochodom stretávajú takmer akýmkoµvek tempom. Alebo to isté v taxíkoch, to znamená v potravinárskych továròach, alebo v kinách, alebo potom vo veµkých obchodoch, alebo koneène v zmysle, ktorý poskytuje rôzne, men¹ie slu¾by. Mô¾ete naozaj nekoneène vymeni» obsah. Nezabúdajme tie¾, ¾e keï kúpi výrobok online, keï obdr¾íme balík - okrem samotného produktu by sme mali tie¾ získa» potvrdenie.

Je známe, ¾e daòoví poplatníci, ktorí vytvárajú predaj fyzickým osobám (ktorí teda nevykonávajú podnikateµskú èinnos», ako aj pau¹álni poµnohospodári majú - so zreteµom na zákon - povinnos» starostlivo zaznamenáva» obchod pomocou registraèných pokladní. Prax v¹ak poukazuje na to, ¾e sa s dòom spája iným spôsobom.

Ale èo máme robi» ako podnikateµ, keï pokladnica prestane fungova», keï sa rozhnevá? A to v chuti aspoò v pravý èas ... Alebo máme ka¾dú príle¾itos», aby sme neboli nútení - generova» straty z µahkých dôvodov - presta» predáva»?

https://veins-cream.eu/sk/Varikosette - Cesta k dokonalým krásnym a zdravým nohám!

Pomocou tu niè nepríde ako rezervná pokladòa. V situácii, keï je pokladnica po¹kodená, mô¾e daòovník prevzia» rezervnú hotovostnú platbu. Samozrejme, ak má jeden. Nepochybne z formálneho hµadiska podnikatelia nemajú takúto povinnos» ma» ostrý poèet prebytkov. Existujú, ale sú u¾itoèné najmä na veµkých a dlhých trhoch. Vo výnimoèných prípadoch - èo je urèite zhor¹enie hlavnej banky - chcú pokraèova» v predaji, je isté, ¾e jediným rozumným rie¹ením je pou¾itie rezervnej pokladnice. Mimochodom: mô¾ete o òom èíta» v umení. 111 par. 3 zákona o DPH.

Zlyhanie finanènej in¹titúcie je nepochybne príjemné. Je dobré, ¾e mô¾eme situáciu zachráni» pomocou rezervnej pokladnice. Upozoròujeme v¹ak, ¾e v èase, keï daòovník prechádza zo zaznamenávania predajov so skutoènými hotovostnými peniazmi, by mal túto skutoènos» oznámi» príslu¹nému daòovému úradu. Oznámenie by malo obsahova» dokumenty, ako sú napríklad údaje o zlyhaní zariadenia a informácie o výmene rozbitých náhradných zariadení. Na základe výsledku: je dôle¾ité a tie¾, ¾e rezervná hotovos» pochádza z predaja.