Led osvetlenie

Núdzového osvetlenia LED blokov nástroj známy ako po¾iarne bezpeènostného systému, je potrebné vykona» celý rad po¾iadaviek, ktorého obsah sa vz»ahuje aj v pravidlách, ak sumy v súvislosti s pomocou ohòa a osvetlenie. S týmito & nbsp; pravidlá sú ¹pecifické parametre nástrojov a zariadení, a to vysvetli» otázky týkajúce sa rozdeµovania oznaèenie únikové cesty, ktoré majú by» in¹talované v dobre vykonanej in¹talácii núdzového osvetlenia. & Nbsp; bohu¾iaµ, ani in¾inieri robia v posledných chyby hmoty a medzi najèastej¹ie opakujú chyby pri návrhu osvetµovacej sústavy Kontrolka núdzového stavu mô¾e by» vymenená:

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia pri evakuaènej vzdialenosti,zbytoèné dosiahnutie výpoètov reflexných koeficientov zo stien, podláh alebo stropov,nedostatok pri zohµadnení úèinnosti svietidiel ako batérie, najmä úèinnosti svietidiel s menièmi,okrem núdzových východov nie je okrem ¹peciálnych priestorov in¹talované núdzové osvetlenie, ale aj protipo¾iarne a zdravotnícke zariadenia primeranej intenzity,umiestnenie svietidiel s evakuaènými znaèkami na miestach neviditeµných alebo zakrytých reklamou alebo kon¹trukènými prvkami daného objektu,vyberte zariadenie, ktoré nespåòajú zmluvu alebo nie u¾itoèné pre prevádzku v svetelných podmienkach (napr. nemajú zobrazenie parametrov nabíjania a vybíjania batérie a pomocou menièa svieti na menej ako pä» obdobie v meracom Celzianesplnenie po¾iadavky, ¾e výpadok prúdu v subdistribútore aktivuje núdzové osvetlenie v takom systéme, ¾e nespôsobuje úplné vybitie akumulátora,bez pou¾itia dynamického núdzového LED osvetlenia v prostrediach, kde sa evakuácia mô¾e prejavi» jemnej¹ou,zlyhanie zvá¾i» pou¾itie a podmienok pre konkrétny objekt s plánovanou evakuáciu núdzového osvetlenia pojmov (napr. multi-level evakuácia nemocnice bude µahké evakuácia pomal¹í ako single-level objekt typu supermarketu.

Neschopnos» precvihnú» cieµ a prispôsobi» systém núdzového osvetlenia príslu¹ným predpisom mô¾e vies» k tragickým dôsledkom, ale nie pre dodávateµa, ale predov¹etkým potenciálnym obetiam v prípade skutoènej hrozby. Koniec koncov, LED núdzové osvetlenie je navrhnuté tak, aby uµahèilo evakuáciu, tak¾e nesmiete podceòova» nuansy, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. Systém evakuaènej trasy a metóda dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii na trase evakuácie (napr. Fajèenie evakuaènej cesty alebo po¾iar v schodisku. Vïaka vy¹¹ie uvedeným rie¹eniam je mo¾né nastavi» podmienky evakuácie a núdzového osvetlenia podµa typu pou¾itia konkrétneho zariadenia.