Led iarovky

Moderné núdzové osvetlenie sa pou¾íva vo forme, preto¾e osvetlenie nevyhnutné v prípade výpadku elektrickej energie alebo nové zlyhanie prestane fungova». V Poµsku je veµa normatívnych aktov a ¹peciálnych noriem, ktoré upravujú v¹etky otázky priamo súvisiace s myslením, in¹taláciou a monitorovaním prevádzky zariadení núdzového osvetlenia.

Typy osvetleniaNa zaèiatku stojí za to, ¾e podµa najnov¹ej normy PN-EN 13201 LED núdzového osvetlenia je naozaj v¹eobecný pojem pre niekoµko rôznych druhov osvetlenia.Najpopulárnej¹ie typy osvetlenia sú:- núdzové osvetlenie- osvetlenie komunikaèných ciest- osvetlenie voµného priestoru- osvetlenie vysokorizikového pásma

Hlavné úlohy núdzového osvetleniaNúdzové osvetlenie zohráva mimoriadne dôle¾itú úlohu najmä v prípade výpadku napájania svietidiel, ktoré boli vypoèítané v základných osvetµovacích zariadeniach. Obzvlá¹» dôle¾itou otázkou súèasného úspechu je úplne to, ¾e v¹etky armatúry núdzového osvetlenia sú napájané zo zdrojov, ktoré sa lí¹ia od základného napájacieho zdroja. Moderné núdzové LED osvetlenie by malo by» na prvom mieste po ka¾dom núdzovom núdzovom osvetlení a núdzovom únikovom osvetlení. Dôle¾itou úlohou núdzového osvetlenia, ako je jasne uhádnutá, je zabezpeèi» najvy¹¹iu mo¾nú bezpeènos» v prípade poruchy primárneho zdroja energie.Núdzové únikové osvetlenie sa vyrába z 3 typov osvetlenia. Princíp je samozrejme osvetlením únikovej cesty, ktorá by mala zaruèi» èo najvy¹¹iu úroveò bezpeènosti pri opustení va¹ej aktuálnej polohy. Kµúèom je vytvori» ako najbe¾nej¹ie podmienky na prezeranie, ktoré boli identifikované a kedy sa skutoène pou¾ívajú únikové cesty. Umiestnenie núdzového osvetlenia zohráva v tejto oblasti mimoriadne dôle¾itú úlohu, ako aj pou¾itie profesionálneho protipo¾iarneho a bezpeènostného vybavenia.

Kde sa pou¾íva núdzové osvetlenieLED núdzové osvetlenie by sa malo pou¾íva» v budovách, kde náhle rozpad napätia mô¾e predstavova» hrozbu pre zdravie, ¾ivot a ¾ivotné prostredie. Toto osvetlenie by sa malo pou¾íva» viac v takých miestnostiach, kde strata napätia mô¾e vies» k vá¾nym stratám materiálu. Takéto miestnosti by mali by» napájané z dvoch zdrojov energie, ktoré sú základné. Zvlá¹» významným problémom je automatické pridanie núdzového osvetlenia. V Poµsku existujú ¹peciálne predpisy, ktoré veµmi presne vymedzujú, v ktorých miestach by sa malo obráti» profesionálne núdzové osvetlenie. Teda tvoria okrem iného také priestory ako:- kino- divadlá- filharmónia- ¹portové haly (pre viac ako 300 µudí- miestnosti pre posluchárne- zábavné zariadeniaNúdzové osvetlenie by malo by» akceptované vo v¹etkých výstavných priestoroch a na miestach s rozlohou nad 1000 m2. Podµa predpisov by malo existova» núdzové osvetlenie a umiestòova» ho do blokov kolektívneho bydliska, ktoré sú údajmi pre viac ako 200 µudí. Je tie¾ potrebné doda», ¾e núdzové osvetlenie by sa malo pou¾íva» v gará¾ach, ktoré sú osvetlené len umelým svetlom.

Najpopulárnej¹ie osvetlenie na trhuNa svojom trhu evakuaèné osvetlenie zohráva v novom ¹tádiu oveµa nároènej¹iu poves», v ktorej boli osvetµovacie zdroje in¹talované v podstate LED s výrazne vysokým výkonom osvetlenia. V súèasnosti mô¾ete získa» obe verzie dátových zariadení pre priamu tvorbu, ako aj nástroje na montá¾ do stropu alebo na splachovanie. Smerové svietidlá a nové svietidlá sú tie¾ veµmi zlo¾ité.