Krajae westfalia 200w

Výcvik Atex alebo rozsah riadenia je komentovaný a zaradený medzi otázky známej in¹titúcie alebo organizácie. Nasledujúci zoznam ukazuje najdôle¾itej¹ie otázky, na základe ktorých sa vyvíja koneèný plán odbornej prípravy. Tento zoznam mô¾e by» v konkrétnych prípadoch zvý¹ený ïal¹ími problémami.

Atex ¹tátna príprava:právne dôvody súvisiace s výbu¹nou bezpeènos»ou: smernica ATEX 137 a vnútro¹tátne predpisy,Smernica ATEX95 a národné predpisy; & nbsp; vzájomné vz»ahy medzi smernicami ATEX137 a ATEX95,právne základy súvisiace s po¾iarnou bezpeènos»ou: Vyhlá¹ka Ministerstva vnútra a správy dòa 7. júna 2010 o po¾iarnej ochrane priestorov, objektov a miest; vzájomné informácie s pravidlom ATEX137,základné pravidlá posudzovania a zriadenia zón nebezpeèenstva výbuchu; extrémne posúdenie vhodnosti výbu¹ných parametrov plynov, pár kvapaliny a prachu,elektrostatické uzemnenie - »a¾kosti, vzory a mo¾né technologické rie¹enia,druhy opatrení na ochranu pred výbuchmi prijatých v odvetví a prvé pravidlá ich výberu; hlavné zásady ochrany zariadení procesu proti nebezpeèenstvu výbuchu,jednotkové príklady, ktoré ilustrujú úèinnos» pou¾ívania jednotlivých systémov ochrany proti výbuchu,hlavné princípy bezpeèného polohovania a servisu strojov vo výbu¹ných oblastiach,príklady výbuchov v priemysle,stupeò a dostupnos» vetrania a rozsah zóny nebezpeèenstva výbuchu, na príklade plynárenských zariadení, vodík, plyn propánbutánu, acetylén; batériové nabíjacie body, schránky dôvery pre skladovanie chemikálií,elektrické stroje v potenciálne výbu¹ných oblastiach - v¹eobecné pokyny pre montá¾ne zariadenia,hrozba nebezpeèného zlyhania v priemysle; vybrané »a¾kosti spojené so skladovaním, odpra¹ovaním, systémami na manipuláciu s uhlím v elektráròach, obmedzenia súvisiace s pou¾ívaním systému na zmiernenie výbuchu,procesných a výbu¹ných nebezpeèenstiev pri procesoch vyu¾ívajúcich biomasu.