Krajae chleba

Krájanie syra sa javí ako triviálna otázka, ale skúsenosti predavaèov so syrmi sa zdajú by» v poriadku. Syry majú v závislosti od druhu odli¹nú konzistenciu. Existujú tvrdé syry, na ktoré musíte bra» trochu viac energie, ale aj veµmi citlivé syry, dokonca aj tie, ktoré sa pripájajú k veµkosti no¾a, aj keï je to teda nô¾ urèený striktne na strihanie syra. Vzhµadom k tomu, ¾e povrch no¾a je zneèistený syrom viskóznej konzistencie, ïal¹ie rezy sú e¹te »a¾¹ie narezané na vytvorenie presného, bez po¹kodenia ¹truktúry syra.

Èo potom mô¾u urobi» zákazníci, ktorí ka¾dý deò èasto musia reza» rôzne druhy syrov do malých plátkov pre svojich vlastných u¾ívateµov? Po prvé, musia pou¾íva» dobrý krájaè. Krájaè syra ma-ga je výrobok veµkej triedy, vhodný na krájanie syrov v¹etkých druhov. Má veµmi jemnú èepeµ, ktorá len narezáva syr a odstrihuje z neho tenké, jemné rezy, a to bez dôvodu konzistencie tohto syra. To znamená, ¾e tento krájaè mô¾e v krátkom èase odreza» väè¹ie mno¾stvo syra bez toho, aby bolo potrebné stiera» povrch èepele ka¾dých niekoµko plátkov. Preto je obzvlá¹» dobré v¹ade tam, kde je potrebné v krátkom èase zní¾i» veµké mno¾stvo syrov rôznych druhov, t. J. Hlavne v rastlinách. Sme v¹ak stále viac ochotní kúpi» krájaè pre rodinné domy, preto¾e to ukazuje, ¾e sme ochotní zaplati» veµa za opatrenia, ktoré sú potrebné a ktoré nám spôsobujú veµa problémov.

Dnes, namiesto nákupu syra na krájané, mô¾ete získa» svoj vlastný krájaè syrov, a na celý deò mô¾ete plátok toµko plátkov syra, ako chcete z akéhokoµvek syr domu! Je to obrovská úspora energie a samotného syra, preto¾e ten, ktorý sa nosí v úlohách celého bloku, bude pomal¹í, omnoho pomal¹í ako syr nakrájaný na malé kúsky v sklade.