Kontajnery a pohare na korenie teskoma

Cieµové dávkovaèe sú èasto pou¾ívané zariadenia. Vo vz»ahu od vzorca a spôsobu, akým mô¾u by» venované tvorbe rôznych úloh.

Bunkový dávkovaè je navrhnutý tak, aby tesne uzatváral prachové nádr¾e, ktoré zaberajú pod tlakom iným ako je atmosférický tlak. Vïaka týmto zariadeniam je mo¾né nádoby vyprázdni» bez potreby dekompenzácie. Teplota pokuty pravdepodobne nebude vy¹¹ia ako 200 stupòov Celzia a nedá sa spochybni» agresivita prachu.

Princíp fungovania bunkového dávkovaèa je jednoduchý. Prach z nádr¾e prechádza do dávkovaèa cez vstup. Potom sa prená¹a do buniek s krídlami, ktoré robia bubon.

Zásobníky na rotaèné ventily majú príli¹ operácie postupu v kontinuálnom dávkovaného sypkého materiálu a v poriadku. Budú preto obzvlá¹» obilie kostol, mlieko, korenie, nové korenie, èierne korenie, cukor, kazeín, soµ, prachový filter a pod. Zásobníky nájs» pou¾itie krok vykonávania, ako aj prevádzku technologickej linky na balenie výrobkov v vá¾enie a dávkovanie a pneumatickej dopravy.

Obvykle sa pou¾ívajú ako tzv zámky vypínajú pracovné gule iných tlakov. Je dôle¾ité, aby boli umiestnené napríklad na priechode od cyklónu, prachového filtra alebo su¹ièky. Pou¾ívajú sa aj na vyprázdòovanie nádr¾í.

Elektrická skrinka s menièom mô¾e by» rovnaká pre zariadenie rotaèných podávaèov. Vïaka tomu mô¾ete µahko upravi» výkon dávkovaèa podµa vlastných potrieb. Zásobníky spåòajú v¹etky hygienické normy a bezpeènostné pravidlá ustanovené zákonom.