Knihy o koleni zamestnancov

Núdzové osvetlenie je zakomponované do neustále sa zvy¹ujúceho mno¾stva objektov. Sú to hlavne domy, továrne, budúce pracoviská, metódy a univerzity. Dne¹né núdzové osvetlenie je inzerované aj v súkromných kluboch - rodinných domoch a bytoch.

In¹talácie núdzového osvetlenia sa týkajú náhleho vypnutia napájania, ktoré nespôsobilo neoèakávané vypnutie osvetlenia. V niektorých situáciách by takýto jav mohol spôsobi» katastrofické následky, napríklad v dielni, kde pracujú stroje s pohyblivými èas»ami, ktoré nie sú chránené ¾iadnym krytom. Z tohto dôvodu sme zistili primerané ustanovenia pre nevyhnutnos» pou¾ívania zariadení núdzového osvetlenia aj v stavebníctve.Núdzové osvetlenie mô¾e by» vykonané na diaµku. Samozrejme, malo by to by» jedno svietidlo, v ktorom je vidie» malá batéria. Nabíja sa poèas správnej prevádzky elektrickej siete, zatiaµ èo poèas výpadku napájania sa núdzové osvetlenie automaticky kvalifikuje na núdzové osvetlenie nabíjaním elektrickej energie z batérie. Tento prístup si vy¾aduje pridanie dodatoèného vodièa do svetelného bodu, ktorý je fázovým vodièom so ¹pecifickým napájaním bez ohµadu na veµkos» spínaèa svetiel. Stojí za to, ¾e svetelný zdroj v svietidle bude ¾iarovkou, preto¾e získa niekoµko elektrických zdrojov. Svietidlo LED umo¾òuje pou¾ívanie be¾ných LED ¾iaroviek µahko obchodova», nie je potrebné kupova» ¹peciálne ¾iarovky u výrobcu.Nový typ systému núdzového osvetlenia je centralizovaný zdroj energie. V inej miestnosti je súbor vysokokapacitných batérií, ktoré budú kupova» svetlo v ka¾dom dome na mnoho hodín. Generátory tie¾ odkazujú na rastúce predå¾enie doby prevádzky osvetlenia, ako aj mo¾nos» vyu¾itia energie následnými zariadeniami.