Kazi potravinarsku chemiu

V ich podnebí je zbytoèné veµa potravín, èo by sa nemalo sta». Vzduch je jednou z poznámok pokazenia jedla. Jedlo potom stráca nutriènú hodnotu a chu». Ako sa tomu vyhnú»? Samozrejme, existujú aj posledné opatrenia. Niektoré mo¾nosti nie sú veµmi múdre, napríklad jes» hmotnos», ktorá nám zostala. Èo teda mô¾em navrhnú»?

Wonder Cells

Na mojom mieste sa nachádza hermetické balenie potravín, vïaka èomu viem viac nakupova» za moc a nemusím sa obáva», ¾e niektoré z nich pôjdu do odpadu. Jedlo trvá dlhú dobu, tak¾e ho nerozbalíme. Ak sa to v¹ak stane, mô¾eme sa dosta» z vákuových kontajnerov, ktoré podµa môjho názoru patria medzi najdôle¾itej¹ie otázky, ktoré by mali by» v kuchyni. V modernej dobe vám uká¾em niekoµko príkladov, ktoré vás mô¾u prekvapi». Viete Koµko bude vákuovo nerozbalený chlieb trva»? Dva a¾ tri dni. Chlieb, ktorý je balený vo vákuu, trvá 7 a¾ 8 dní. Vidíme viac energie v potravinách, ktoré nosíme v chladnièke. Hovädzie mäso, ktoré nie je vákuovo balené, trvá tri a¾ ¹tyri dni a vákuovo balené od tridsiatich do ¹tyridsiatich dní! Potom mô¾eme kon¹tatova», ¾e skladovanie potravín vo vákuu nám umo¾òuje udr¾iava» ich èerstvé a pridáva» a¾ 3-5 krát dlh¹ie. Vidíme teda, ¾e potom je vecou veµmi potrebná v èase, keï je jedlo príli¹ veµa. Pokiaµ ide o výber vákuových kontajnerov, je tu naozaj obrovské mno¾stvo. Dovoµte mi uvies» niekoµko príkladov: vákuové nádoby, vákuové nádoby, vákuové vrecia alebo vákuový baliaci stroj. Keï¾e existuje veµa mo¾ností. Mô¾eme zabali» takmer èokoµvek. Ka¾dý si mô¾e vybra» nieèo pre seba a kontajnery, ktoré kupujeme, budú trva» znaèný èas. Stojí za to, ¾e vákuové balenie nenahrádza teplotu v chladnièke. Zaujímavé je, ¾e vákuové balenie nám u¹etrí veµa peòazí. Samozrejme, na zaèiatku musíte utráca» peniaze za µudské vybavenie, ale pamäta» na budúcnos» je to isté so záujmom.