Kalkulaeka socialnych prispevkov

Èasto pou¾ívaný zástupca zamestnancov a mzdy sú kombinované so v¹eobecnými èinnos»ami súvisiacimi s vysporiadaním zamestnancov v danej spoloènosti. Vedúci spoloèností chcú ma» osobitné zákonné povinnosti vyplývajúce z práce zamestnávateµa, preto¾e ich nedbanlivos» mô¾e by» spôsobená vá¾nymi následkami tak z karty daòového úradu, kedy a zo Sociálnej pois»ovne. Zamestnávateµ ako osoba, ktorá má veµkú funkciu platiteµa príspevkov, èo znamená, ¾e je povinný zaplati» na¹im zamestnancom po¾adované sumy príspevkov do ZUS. Tieto príspevky na zdravotnú starostlivos» sú splatné bez ohµadu na veµkos» alebo povahu titulov poistenia, zatiaµ èo vyplácanie sociálnych príspevkov podlieha urèitým obmedzeniam. Majiteµ podniku musí poda» ¾iados» o poistenie predlo¾ením úradného formulára Sociálnej pois»ovni do 7 dní od dátumu zamestnania, tj od povinnosti poistenia. Pri úspechu klasickej pracovnej zmluvy je povinné vyplácanie v¹etkých sociálnych odvodov av prípade uzatvorenia správnej zmluvy sa vy¾aduje len dôchodok a invalidný dôchodok (prípadne aj príspevok na úraz.

Na druhej strane, zamestnanci vo forme, v ktorej sú zamestnanci zamestnancami, sa vyznaèujú tým, ¾e dôchodok a invalidný dôchodok je dobrovoµný, ako aj celkový nedostatok úrazového a nemocenského poistenia. Za zmienku stojí, ¾e podnikateµ vedie k zdravotným a sociálnym príspevkom do Sociálnej pois»ovne a pre seba, prièom povinnos»ou osoby, ktorá súèasne vykonáva prácu a vedie súèasné meno, je plati» len zdravotné príspevky. Existuje alternatívne rie¹enie pre zamestnávanie zamestnancov a outsourcing µudských zdrojov a miezd. To znamená odstúpenie od zvyèajného zamestnávania zamestnancov a pomoc medzinárodnej spoloènosti, ktorá preberá zamestnancov a mzdy a v¹etky povinnosti súvisiace s riadením jej dokumentácie.