Kadernictvo a pokladoa

Aby obchod mohol zarobi» dobre, mal by nielen ponúknu» kompletnú ¹kálu produktov a stretnú» sa na vhodnom mieste, ale súèasne efektívne fungova». Zastavenia v knihe alebo veµké fronty niekoµko desiatok metrov mô¾u úèinne odradi» zákazníka, ktorý sa aj napriek tomu, ¾e sa rozhodne nakupova» naraz, sa bude môc» vyhnú».

Pre správne fungovanie obchodu hromadia rad faktorov: Nalaïte a dobrý personál, distribúcia tovaru, èistotu a poriadok, µahké a efektívne pokladòou a µahko nekoneèným poètom dielov. Tak¾e ak chceme, aby ná¹ obchod ma» najvy¹¹ie mo¾né výsledky, je potrebné sa na to vyèleni» na detail pozornosti rovnako. & Nbsp; obchod pokladne by mal by» charakteristický jednoduchým ovládaním, ten chlap bol v byte, a koµko samozrejme slú¾i» zákazníkovi.Najskôr by ste mali trénova» svojich zamestnancov namiesto toho, aby ste ich hádzali do hlbokej vody a oèakávali, ¾e sa na nás pripraví ¾ivot. Èlovek by mal tie¾ hovori» subjektívne, aby sa mohli identifikova» s vlastným pracovným apartmánom. Nevýhodou tejto identifikácie mô¾e by» situácia, ¾e ak ju necháme z ich pohµadu, prestane kona» podµa oèakávania. Osobný výber je v¹ak dôle¾itý: stojí za to zamestnáva» zamestnancov, ktorí sú charakteristicky pový¹ení. Niè nefunguje tak hrozne na výkon spoloènosti ako konflikty medzi posádkou. Nezabudneme si vycvièi» v¹etko z pokladne.Police s materiálom dopustí skutoène distribuované zákazníkom prechádzajúcich medzi nimi mohol voµne prechádza», a ¾e fronty nie je ochrnutý prevádzku. Celá oblas» obchodu by v¹ak malo by» vykonané vo forme, ktorá umo¾òuje pozorovanie pracovníka - kráde¾e bohu¾iaµ e¹te dia» v Poµsku veµmi èasto, a to aj monitoring nemusí v¾dy pomôc», preto¾e v èase krízy, nemô¾eme poprie» klientom vstupujúcich do obchodu, napríklad v mikinu s kapucòou schopní identifikova» zlodeja .. Neponechajte tie¾ daòové pokladne bez starostlivosti. Pri správaní pokladníka by v¹ak mala v¾dy vystúpi» jedna osoba.Zamestnanie v podnikaní je mimoriadne dôle¾ité. Je nemo¾né, aby podnikanie bolo v neporiadku, neviete, kde to je, je prach na regáloch a na podlahe a vôòa v strede je »a¾ké pova¾ova» za príjemné. Pamätajte, ¾e vo v¹etkých fi¹kálnych pojmoch boli v¾dy slabé mince, aby ste mohli strati» zvy¹ok klienta a sledova» stav roll, na ktorom sú zapísané príjmy.Ka¾dý majiteµ obchodu by si mal navzájom poveda», do akej miery v¹etky vy¹¹ie uvedené problémy ovplyvòujú finanèné ciele. Hladká a praktická daòová pokladnica nie je v¹etko - obchod, ktorý bude dobre fungova», bude vy¾adova» vá¹ záujem.