Irka trasy evakuacie

Výstupná znaèka je znamením núdzových východových dverí, ktoré sa pou¾ívajú vo v¹etkých objektoch stavebných objektov, ktoré spolu so správnymi predpismi sú povinné správne oznaèi» východy, cez ktoré sa evakuácia vykonáva v prípade ohrozenia (napr. Po¾iar.

Takéto oznaèenia sa odporúèajú v¹ade tam, kde máme èo do èinenia s hrubými spoloèenstvami µudí, t. J. V úradoch práce, v tituloch, na kultúrnych a zábavných úèeloch a ¹portoch, alebo tie¾ vo veµkých podnikoch. Pre rie¹enie oznaèené v angliètine EXIT èasto vedú star¹ie znaky v ¹truktúre ¹ípok a oznaèujú únikové schody. Správne oznaèenie únikovej cesty má vá¾nu pozíciu vo veci záchrany zdravia a udr¾iavania ¾ien, ktoré sa ocitli v období nebezpeèenstva, èím sa zvý¹ila mo¾nos» evakuácie.

Znaèka EXIT má charakteristickú zelenú farbu s bielym rámom a nápisom, ktorý umo¾òuje jasne vníma» poèas evakuácie dokonca aj z veµmi dlhej vzdialenosti (20 - 25 metrov. Bol vyrobený z farebnej samolepiacej fólie s pou¾itím vynikajúcich lepiacich vrstiev, èo jej dáva vynikajúcu pevnos» a tvar v drsných podmienkach alebo PVC panel upevnený obojstrannou páskou. Oznaèenie núdzového východu je lepené na okraji v bloku najèastej¹ie nad dverami, èo je rie¹enie z miestnosti alebo domu. Film, z ktorého bol vyrobený názov únikovej cesty, má fotoluminiscenèné vlastnosti, vïaka ktorým svieti v noci, èo umo¾òuje efektívnu evakuáciu aj v »a¾kých podmienkach spojených s vypnutím napájania alebo tie¾ silným dymom, ktorý obmedzuje viditeµnos».