Hydraulicke konektory pre vodu

Dodatoèná je distribúcia napätia a komunikácie v¹etkých hnacích systémov v naj»a¾¹ích podmienkach. Ak nie je mo¾né rie¹i» nové konektory, konektor eXLink urèite zvládne aj tie najnebezpeènej¹ie podmienky. Èo je teda konektor a preèo je veµmi aktívny?

Konektor eXLink ide na flexibilný zdroj napájania a veµa dobrej komunikácie celých riadiacich systémov, ktoré sú chápané kdekoµvek, kde sú len silné a mali by pou¾íva» takýto konektor. Dobre sa zbiera aj v takých nevýhodných oblastiach výbuchu, ako sú zóny 1, 2, 21 a 22. Existujú dva typy takýchto konektorov - ¹tvorpólový a sedem a ¹es»pólový.

4-pólový a PE konektor eXLink je kompletný systém, ktorý umo¾òuje pou¾itie a odpojenie mnohých rôznych elektrických zariadení. Má v¹etky mo¾né zásuvky a dobré konektory pre tzv. Nízkonapä»ové zbernicové signály. Za zmienku stojí, ¾e prenos výkonu je do 250V AC / 10 I pre plastovú a poniklovanú mosadz, ako aj pre nerezovú oceµ.

Rýchlo prepojovacie konektory predstavujú veµa mo¾ností pripojenia a odpojenia. Taktie¾ neuznáva povinnos» vypnú» zariadenie v urèitej sezóne, èo znaène zjednodu¹uje prácu. Plné sú vyrobené v modeli s ochranou IP66 / IP68. Konektory pracujú perfektne pri teplotách od -55 ° C do + 70 ° C, tak¾e v podmienkach extrémneho chladu a príjemnosti.Vïaka tomu, ¾e majú skriòu z takých materiálov ako je nerezová oceµ alebo poniklovaná mosadz, sú veµmi odolné voèi akémukoµvek po¹kodeniu. Mô¾u ma» maximálne 7 alebo 6 pólov alebo 4 póly a PE. Oni sú ochotne pou¾ívané v baníctve, preto¾e výrobok je ¹pecializované banské certifikáty EX a M2. Nepotrebujú a nemajú povolenie na ¾ivú produkciu.

Kombinácia celých systémov vïaka prepojeniu exlink je tak kreatívna a dobrá a odolná.