Hospodarskej einnosti

LED núdzové osvetlenie sa pou¾íva aj v malých budovách, ako aj vo významných verejných budovách, nemocniciach, priemyselných a priemyselných halách. Moderné systémy núdzového osvetlenia zahàòajú evakuaèné osvetlenie, osvetlenie únikových ciest, osvetlenie osvetlenia osvetlenia s vá¾nymi nebezpeèenstvami, osvetlenie známych zón a núdzové osvetlenie. Núdzové LED núdzové osvetlenie je navrhnuté pri stavbe modulov a èasto sa kombinuje v kinách, nákupných centrách, re¹tauráciách, diskotékach a ¹portových halách.

Skvelý je celý charakteristický vzhµad havarijného LED osvetlenia - zelenej pravouhlého svietidla s piktogramom zobrazujúcim obrys dverí, po ktorom nasleduje biela ¹ípka a krása v súlade s jeho úèelom. Znaky týkajúce sa moderných alternatív núdzového osvetlenia sa lí¹ia tým, ¾e znak sa vyberá vnútri bieleho obdå¾nika symbolizujúceho dvere a biela ¹ípka oznaèuje miesto výstupu únikovej cesty. Existujú aj iné typy núdzového osvetlenia LED, aj keï sú v¹eobecne dostupné pre núdzové núdzové osvetlenie a núdzové únikové osvetlenie. Je v¹ak potrebné zdôrazni», ¾e existujúce bezpeènostné znaèky sú stále v platnosti, ale novo in¹talované LED núdzové osvetlenie musí bra» do úvahy nové znaèky.

Núdzové LED systémy núdzového osvetlenia sú potrebné vo v¹etkých verejných zariadeniach a ich kon¹trukcia má prinies» tých, ktorí slú¾ia na bezpeèný výskyt v prípade evakuácie. S touto podmienkou by mala by» chyba dobre známa, preto¾e v evakuaènom svetle sa získa technológia LED, t.j. elektroluminiscenèné diódy, ktoré generujú viac svetla s ni¾¹ou spotrebou energie. Nepochybnými výhodami svetelných diód sú nízka spotreba energie, nízke napájacie napätie, nízke energetické straty, malá veµkos» aj vysoká úèinnos», vysoká ¾ivotnos» a vysoká jasnos».