Hodnotenie operaeneho rizika

Potreba vypracovania hodnotenia rizika výbuchu a materiálu proti výbuchu sa týka jednotiek, v ktorých mô¾e by» kniha s horµavými látkami ovplyvnená vznikom nebezpeèných rýchlo mie¹aných zmesí a spôsobi» nebezpeèenstvo výbuchu na pracovisku. Mnohé medzinárodné spoloènosti ponúkajú komplexnú pomoc pri príprave ochrany proti výbuchu, t. J. Ochrane proti výbuchu v priemyselných odvetviach.

Pri pou¾ívaní alebo skladovaní látok, ktoré mô¾u pôsobi» vo výbu¹nom prostredí so vzduchom, ako sú plyny, kvapaliny, tuhé látky s vysokým stupòom dezintegrácie - prach, musí kapitán posúdi» nebezpeèenstvo výbuchu, èo znamená, ¾e oblasti s rizikom výbuchu. Mal by uvies» aj v kancelárskych budovách a vonkaj¹ích priestoroch príslu¹né zóny nebezpeèenstva výbuchu spolu s vytvorením grafickej klasifikaènej dokumentácie a oznaèenia faktorov, ktoré im umo¾nia zapálenie.

cieµ:Vykonajte hodnotenie a vytvorte dokument na ochranu pracoviska pred výbuchom. Úèelom vytvorenia dokumentu je uplatòovanie právnych po¾iadaviek a minimalizácia rizika spojeného s mo¾nos»ou výbu¹ného prostredia v zmysle práce.

Spôsob výkonu slu¾by:Pracoviská, v ktorých sa mô¾e vyskytnú» výbu¹ná atmosféra, sa posúdia pomocou èasti o oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu.

Ochrana pred výbuchom a ochrana pred výbuchom:Ïal¹ím krokom bude kontrola zdrojov zapálenia podµa iného zoznamu: teplé povrchy, plamene, spaµovanie èastíc a plynov, iskry sú mechanické, elektrické stroje, bludných prúdov a katodická ochrana proti korózii, statická elektrina, exotermické reakcie, mo¾nos» blesku, elektromagnetické vlny rádiové frekvencie, ultrazvuk, ionizujúce ¾iarenie, kompresia adiabatická, a dokonca aj rázové vlny, vrátane spontánnym vznietením prachu. Pri urèovaní úspechu výskyte výbu¹nej atmosféry, bude treba skontrolova», èi bezpeènostné zariadenie a ¹týly pre obyvateµov miest, na ktorých sa mô¾e vyskytnú» výbu¹né prostredie, sú prispôsobené podµa skupín prospe¹né pre zóny s nebezpeèenstvom výbuchu.