Halogenovy osvetuovaci system

Núdzové osvetµovacie systémy sú v priemysle mimoriadne cenné. Vo výrobných halách, kde zamestnanci obsluhujú stroje s dostupnými pohyblivými èas»ami, v prípade náhleho nedostatku osvetlenia sa mô¾u sta» trvalo zranenými a dokonca aj ich zárobky mô¾u by» ohrozené. Poèas straty napájania zariadenia prestanú pracova», ale motory zrýchlené na veµké otáèky sa zastavia a¾ po niekoµkých okamihoch od preru¹enia prúdu.

https://alco-br.eu/sk/

Dokonca aj v moderných strojoch, kde boli implementované systémy, ktoré po odpojení napätia automaticky blokujú prácu pohyblivých èastí, ich zastavenie nie je takmer nikdy okam¾ité. Aby sa zabránilo takýmto udalostiam, mali by sa pou¾íva» systémy núdzového osvetlenia. Lí¹ia sa novými typmi, ale úlohou ka¾dého z nich je zachova» osvetlenie miestnosti na chvíµu po výpadku napájania. Vïaka tomu mô¾u µudia bezpeène zastavi» stroje av prípade po¾iaru je µahké opusti» budovu.

Najobµúbenej¹ím spôsobom núdzového osvetlenia, nie v¹ak v priemysle, ale aj v rezidenèných kluboch, sú ¹peciálne svietidlá. Núdzové svietidlo má malú vstavanú batériu, ktorá uchováva elektrinu, keï systém pracuje normálne. V èase náhleho výpadku elektrického prúdu ¹peciálny elektronický obvod prepne napájanie svietidla na rýchlos» akumulátora. Kým sa nevybije batéria, svieti svetlo. Bohu¾iaµ, systém svietidiel má niektoré nevýhody, ako napríklad pou¾ívanie malých batérií, len niekoµko desiatok, a niekedy len niekoµko minút osvetlenia.

Nový spôsob, ktorý sa má zavies» v priemysle, závisí od zabezpeèenia dodatoènej miestnosti, kde sú in¹talované veµké akumulátory a kontrolné tvary. Mô¾ete tie¾ pou¾i» generátor, tak¾e nielen núdzové osvetlenie bude schopné vytvori» mnoho hodín, ale aktivita bude silná a bude dodávaná iným zariadeniam, ako sú poèítaèe alebo niektoré stroje.