Gastronomicke vybavenie s upsk

Cateringové vybavenie by malo by» jediné zalo¾ené na podnikaní, ktoré chceme urobi». Kaviareò by sa mala zamera» predov¹etkým na µahký tlak espressa stroj a investova» do väè¹ieho poètu rôznych poháre a poháre (samostatné pre espresso, capuccino, latte, atï.

Sifón na rezanú smotanu bude tie¾ u¾itoèný, tak¾e ka¾dá káva bude dostatoène silná na to, aby vyzdobila správnu dávku sladkého krému. Ak budeme nosi» a ïal¹í prípad zmrzliny, investujeme do zmrzlinových boxov. Stojí za to kúpi» viac, zákazníci sú ochotní sa vráti» po tradièných chutí (èokoláda, vanilka, jahoda, a keï je úplne iná (rebarbora, uhorka, slanina!. To je dôvod, preèo zmrzlina bude u¾itoèná a malý porter, koniec koncov, nie je aktuálne veµké mno¾stvo. Je ïaleko investova» do svetlého podnosu s vekom, na ktorom mô¾eme da» reprezentatívny koláè. To by malo da» zásobník pri pokladni - zákazník povzbudil chutný vyzerajúce tortu, urèite pokú¹a» kus alebo dva. Ak chceme vybra» bar, mali by sme sa postara» o niè iné. Bude to u¾itoèné, samozrejme, tie¾ kávovar, ale inak v posledných niekoµkých ¹ejkre, sitká barman, alebo dokonca vedro na ¹ampanské (len neviem, ktorý príde k nám chcú klienta. Tie¾ by bolo u¾itoèné pou¾i» citrusové squeezer - èlovek mô¾e ma» nealkoholický nápoj. Pre vnútorné pizzerii budeme samozrejme chcie» pec na pizzu a pizzu ta¹ku (ak budeme predáva» aj ¾ivot na dobierku. Sú tie¾ u¾itoèné tucet plechov, kruhové no¾e alebo elektrický valèek. Ak pou¾ívate ponuku na iný fast food, preèo mô¾eme investova» do fritéze, kontaktný gril (na dosiahnutie expresnej sendvièe èi rajnice. Niekedy je potrebné ukáza» palacinka, je to »a¾ké a je potrebné, aby obsahovali náklady na záruky, alebo µudia budú urèite ma» vplyv na nás palacinky (ak otvoríte palacinku, potom my¹lienka je úplne zrejmé. Bude to u¾itoèné pre tento pokrm kebab, a èas a vafle (v poslednej dobe populárne suché oplátky sa zaoberajú, ako dôkaz s prídavkom rukolou a kura»om alebo slaninou, syrom a ¹penátom. K dispozícii sú aj ¹peciálne elektrické spotrebièe pre horúcich psov.