Fi kalna tlaeiareo gizycko

POS systém (Point of Sale je vzájomným porovnaním v logickom celkovom príslu¹nom nastavení zariadení s vyhradeným softvérom, èo spôsobuje nezávislú servisnú stanicu, napr. Pokladnicu. Tento spôsob monitoruje a ukladá najdôle¾itej¹ie informácie, napríklad spôsob platby, meno zákazníka a jeho èíslo NIP, miesto vykonanej transakcie a názov produktu spolu s jeho cenou a DPH.

Transakcie POS sú registrované pomocou iných typov zariadení. Pou¾ívajú sa na tento úèel fi¹kálne tlaèiarne, skenery èiarových kódov, POS tlaèiarne (pre-úèty a èítaèky magnetických kariet. Takéto pozície sú teraz prakticky nevyhnutné v továròach, ktoré registrujú predaj výrobkov alebo pomoc v masovom re¾ime. Problém so súèasným kombinovaním organizujú nariadenia ministra financií a príslu¹né zákony.Odborníci v odbore pripravujú POS systémy prispôsobené potrebám jednotlivých poboèiek. Súèasnej práci predchádza telefonický rozhovor alebo ¾ivý prenos, poèas ktorého sú prezentované oèakávania systému a jeho chôdza. Zvyèajne sa to robí pred zaèatím investície. Toto je u¾ urèené umiestnením kabelá¾e a umiestnením kontrolných bodov.POS systémy sa v iných smeroch obracajú na gastronomické a komerèné priestory, napr. Re¹taurácie, obchody, bary, kluby, miesta zákazníckeho servisu (po¹tové úrady, kancelárie, atï.Správna implementácia tejto objednávky v kancelárii alebo znaèke do urèitej miery zefektívòuje tok údajov medzi klientom a zamestnancom a vlastníkom. By. Experimenty uskutoèòované v percentuálnom vyjadrení zvy¹ujú výsledky efektívneho prenosu dát a¾ o 60% a rýchlos» zákazníckych slu¾ieb je takmer o 25%, tak¾e transakcie sa uskutoèòujú rýchlej¹ie.Pou¾itie hmatových POS systémov v podniku uµahèuje a robí be¾nú prácu. Je mo¾né a vo väè¹ej miere sa opýta» na jeho efektívnos» a ziskovos» predaja.