Faktury a pokladnice

Príjem z pokladnice novitus lupo je pre investora a kupujúceho mimoriadne dôle¾itým dokumentom. Základnou povinnos»ou je vyda» takéto doklady o predaji, tieto dodatoèné strany by mali urèitý èas prija» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, väè¹ina z nás nevenuje väè¹iu pozornos» návrhom zákonov, od ktorých sa dá v mnohých príkladoch oèakáva» nepríjemné následky. Ako dlho by sme mali robi» takéto výtlaèky z registraèných pokladníc a v ktorých situáciách mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je zále¾itos» jednoduchá. Mali by nies» kópie potvrdení po dobu 5 rokov - v prípade auditu titulu ministerstva financií. Preèo v¹ak takýto dokument pre klienta?Tento nízky kúsok papiera v mocenských prípadoch, ktoré poèíta veµký význam. Ak poznáme platnos» pokladnièného dokladu a vieme, ktorý systém tento dokument správne ulo¾i», mô¾eme získa» veµa. Funguje to predov¹etkým v situáciách, keï máme v úmysle inzerova» nakúpený tovar alebo ho vráti» a vyzdvihnú». V tomto prípade nás predávajúci po¾iada, aby sme preukázali potvrdenie o potvrdenej transakcii. Kedy musíme myslie», keï nám príjemka pomô¾e poda» s»a¾nos»? Ak nakupujeme potravinárske výrobky, problémy s nimi súvisiace mo¾no nahlási» a¾ 3 dni. Dlh¹ie by sme mali tieto príjmy uchováva», èo je doklad o kúpe odevu, obuvi, nábytku alebo RTV vybavenia. Zákon nám umo¾òuje 24 mesiacov na nájdenie chyby a podanie s»a¾nosti. Ak nie sme schopní prija» potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude prijatá. Èím dlh¹ia je výhoda inzerovaného tovaru, tým významnej¹ia strata v kombinácii s nedostatkom dokumentu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré nám predávajúci musí da» pri nákupe. Uchovávame tieto dokumenty podobným spôsobom. Mô¾eme pripravi» obálky, v ktorých budeme organizova» príjmy v chronologickom poradí, do tejto polo¾ky mô¾eme vlo¾i» ¹peciálny box. Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci transakcie, ktoré sme pripravili, chránený, pokiaµ mô¾e by» podkladom na podanie s»a¾nosti.