Domaca uloha nemecky prekladateu

Práca prekladateµa je veµmi dôle¾itá a vôbec zodpovedná práca, preto¾e tento vplyv musí vráti» medzi týmito dvoma entitami význam vyjadrenia jedného z nich v pohybe druhého. To, èo sa deje vo vnútri, nevy¾aduje toµko opakovania slovom pre slovo, ako bolo povedané, ale skôr vyjadrenie významu, obsahu, podstaty vyjadrovania a je urèite zlo¾itej¹ie. Takýto prekladateµ má vysokú pozíciu v komunikácii av porozumení, ako aj v jeho poruchách.

Preklad je po sebe nasledujúci. Aký je teda aj typ prekladov a na èo sa spoliehajú v ich ¹pecifickosti? No, pri rozhovore so samotnými µuïmi, prekladateµ poèúva urèitú vlastnos» tohto vyhlásenia. Potom mô¾e robi» poznámky a mô¾e ma» len to, èo chce poveda» reèníkovi. Ak sa tento èlovek zaoberá jedným aspektom jeho názoru, potom úlohou prekladateµa je posiela» jeho význam a obsah. Samozrejme, ako bolo uvedené, presné opakovanie nemusí by» rovnaké. Preto pravdepodobne vy¾aduje da» zmysel, princíp a miesto vyjadrenia. Po opakovaní si reèník uvedomuje svoj prejav a opä» ho dáva akýmkoµvek skupinám. V skutoènosti v¹etko pokraèuje systematicky, kým sa nevyu¾ije vyhlásenie alebo odpoveï partnera, ktorý navy¹e hovorí v rodnom jazyku, zatiaµ èo jeho názor je prelo¾ený a odovzdaný poètu osôb.

Tento typ prekladu má priame rozhodnutia a výhody. Skutoènou výhodou je, ¾e pravidelne trýzòuje. Úlomky prejavu, ale tieto segmenty mô¾u rozptýli» pozornos» a zhroma¾di» výroky. Pri preklade niektorých textov sa mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo len vyrazi» z úteku. V¹etci v¹ak doká¾u v¹etko pochopi» a komunikácia sa zachová.