Dobry obchod zaea

Dopyt po druhej penzii sa systematicky zvy¹uje. ¥udia sú nevyhnutnos»ou vlastni», urèujú jednu vec a potrebujú a chcú ju dosiahnu». Úspech fyzických cieµov je preto dôle¾itej¹í, preto¾e ich èinnosti niekedy vy¾adujú veµmi vysoké sumy hotovosti. Napriek tomu, èi ide o poslednú rekon¹trukciu, kúpu bytu alebo výlet na dovolenku s linkou, odpoveï bude zvyèajne taká - to sú jediné investície.

Samozrejme, zamestnanec je pravidlom, ¾e si budú môc» nieèo dovoli», len ak u¹etria správnu sumu hotovosti. Poïme sa v¹ak pozrie» do oèí: s platom 1200 zlotých a mesaèné výdavky a¾ do 1000 zlotých veµa sa pomaly ukladá na správne tovary. Existuje aj druh µudí, ktorí nemajú radi èaka». Musia ma» prípad prakticky presne v èase, keï o tom premý¹µajú. Aj pre nerozhodnuté ¾eny, keï a pre zamestnancov, ktorí skutoène nie sú schopní u¹etri» primeranú dávku hotovosti, pô¾ièky a výplatné pô¾ièky prichádzajú s radou.

Voµba úverov je v súèasnej dobe obrovskou vecou. V tom èase nie sú len hotovostné pô¾ièky, ale aj pô¾ièky na autá, hypotéky, ako aj pô¾ièky na rýchle pô¾ièky, ktoré sú be¾ne známe ako pô¾ièky na výplatu. Mô¾u prinies» veµa zásadných rozdielov, ktoré aj napriek tomu, ¾e si nie ka¾dý uvedomuje, preto èasto príde na to, aby urobil zlé rozhodnutia, ktoré nakoniec prinesú dl¾níkovi oveµa viac problémov ako výhody. Tak preèo zaèa» porovnáva» pô¾ièky a výplatné pô¾ièky?

Po prvé, stále existuje zakorenená neochota v spoloènosti bra» pô¾ièky od bánk. Existujú teórie, ¾e úvery sú v bankách oveµa drah¹ie, ¾e je »a¾ké ich konzumova» a ¾e banka musí rozhodova» veµmi dlho. Okrem toho èas» spoloènosti je presvedèená, ¾e ak banky zlyhajú, na¹e peniaze sa stratia, a ak máme problém s vyplácaním úveru, potom konkrétnou odpoveïou banky na poµské ¾iadosti bude preru¹enie kreditnej karty a fakturácia exekútora.

Teraz by na samom zaèiatku mali by» teórie pre¹krtnuté. Samozrejme, keï sa dozvieme o ponuke bánk a parabancov, mô¾eme ma» dojem, ¾e áno, banky majú oveµa drah¹ie pô¾ièky. Av¹ak skutoènos» alebo pravda "napísaná v malej tlaèi" ukazuje, ¾e situácia sa prispôsobuje rôznym silám. Presuòme sa na túto otázku, èi porovnáme banky a parabanové in¹titúcie, inými slovami porovnáme rozdiely medzi pô¾ièkami v hotovosti a výplatami.

Právne predpisy. Od zaèiatku od zaèiatku je dôle¾ité venova» pozornos» právnym predpisom, ktoré upravujú oba typy úverov. Banky sú preto organizované bankovým právom a poµským orgánom pre finanèný dohµad, ktorý okrem iného vy¾aduje overovanie mu¾ov v BIK, aby sa zabezpeèilo, ¾e sa nezdajú ako dl¾níci ako problém s cenou pasív. Èasovaèe a sú regulované len obèianskou zmluvou, vïaka ktorej postup poskytovania pô¾ièiek prebieha rýchlej¹ie, preto¾e nevy¾aduje vrátenie veµkej sumy dokumentácie a nechráni klienta pred v¹etkými machináciami názvu jeho mo¾ného kolapsu.Veµkos» a èasové limity. Momentum, ako naznaèuje názov samotný, sú úvery poskytnuté na chvíµu. To znamená, ¾e budeme priná¹a» v podobe stiahnutia malého mno¾stva úveru (od 50 do 5000 tisíc PLN po krátku dobu, zvyèajne mesiac. Priemerná preto, ¾e by sa sta», ¾e po mesiaci budeme nútení zaplati» celú pô¾ièku za»a¾ená dodatoènými sadzby a úrokové sadzby, zatiaµ èo v prípade bankového úveru (ktorá nie je urèená ponúknu» malé mno¾stvo úverov splácanie bude rozdelený do vhodného splátky za pou¾itia nielen niekoµko mesiacov, ale málo rokov.Dodatoèné náklady. Stiahnutím pô¾ièku poskytnutú parabanki by mala by» dokonèená za príplatok, veµkos» väzby na vý¹ke úveru a úrokové sadzby budú výrazne predèí bra» na¹e peniaze. Inými slovami, po prijatí úveru v banke splatia zamý¹µané rozdelenie k dobrému, niekoµko mesiacov alebo niekoµko rokov splátok. Zatiaµ èo v prípade, ak je pô¾ièka za banky budú nútení zaplati» celú sumu a navy¹e úrokové sadzby v mesiaci prevádzky. Akýkoµvek pokus o predå¾enie doby splácania bude za»a¾ený dodatoènými nákladmi, dosahujúci aj niekoµko tisíc.

Rozdiely medzi bankami a parabankami je znaène dlhá. Samozrejme, ¾e nechceme odrádza» µudí je úver, projekt alebo v niektorom alebo v inej organizácii. A ka¾dý potenciálny dl¾ník by mal v prvom rade premý¹µa» o tom, èo bude potrebova» ïal¹ie peniaze v budúcnosti budú môc» zaplati» dlhy.