Depresia ako rozpozna

Depresia hranièí ka¾dý rok s èoraz obµúbenej¹ím poètom hláv v urèitom veku. Profesionálne aktívni dospelí aj deti a úloha star¹ích µudí zápasia s touto chorobou. Mnohé z nich zodpovedajú rokom bez µudí, ktorí majú ochorenie, zatiaµ èo väè¹ina z nich skúma iné metódy boja so súèasnou oslabujúcou du¹evnou poruchou.

Lieèba depresie sa zvyèajne kladie na psychoterapiu, ktorá by sa mala v¾dy vymieòa» s farmakologickými prostriedkami, aby sa zvý¹ila úèinnos» lieèby. Mnohé ¾eny si neuvedomujú dobrodru¾stvá posledného, ¾e antidepresíva mô¾u predpisova» len lekári so ¹pecializáciou v psychiatrii. Dobrý psychiater v Krakove, ale skôr, ako zaène lieèbu depresie, mal by diagnostikova» chorobu správne, vrátane pomocou ¹peciálnych psychometrických testov a pou¾itím klasifikácie príznakov na posúdenie depresívnej epizódy. A¾ po diagnostikovaní ochorenia a stupni jeho záva¾nosti urèí psychiater postup jeho prijímania. Farmakologická lieèba sa odporúèa nielen poèas záva¾nosti symptómov ochorenia, ale èasto aj poèas asymptomatických období, preto¾e depresia je recidivujúca porucha. V súèasnosti pou¾ívané antidepresíva sú primárne urèené na stabilizáciu nálady pacienta, odstránenie úzkosti alebo samovra¾edných my¹lienok. ®iaµ, správny výber úèinných lieèiv niekedy trvá veµmi dlho, preto¾e pacienti reagujú odli¹ne na ¹pecifické úèinné látky. Farmakologická lieèba je veµmi èasto pacientovou krajinou ¾ivota, zvyèajne v úspechu tzv endogénna depresia. Osoba, ktorá trpí recidivujúcou depresiou, musí by» pod neustálou starostlivos»ou psychiatra, ktorý nielen kontroluje stav pacienta, ale tie¾ vie, ako najlep¹ie zhodnoti» priebeh lieèby, ako aj mo¾nú potrebu zmeni» formu lieèby. Hoci moderné antidepresíva vykazujú e¹te väè¹iu úèinnos», psychiatri odporúèajú pou¾itie paralelnej psychoterapie. Psychoterapia umo¾òuje pacientom lep¹ie rozpozna» relapsy a indikuje metódy zvládania »a¾kých èasov.