Denna sprava pokladnice

Mulberry's Secret

Dòa 1. januára 2015 boli prijaté nové nariadenia, ktoré dobre roz¹irujú rozsah osôb, ktoré vedú ekonomickú kampaò, èo bude závisie» od povinnej registrácie na vý¹ku binga hs e. Z tohto dôvodu bude veµa èísel potrebova» kúpi» pokladnicu. Nie je to malá cena. Preto¾e predajcovia pokladní sú dobre vedomí toho, ¾e bez ohµadu na hodnotu, budú kupujúci, skôr nebudú nièi» ceny. To mô¾e znamena» veµké náklady pre investora, ktorý si zakúpil pokladòu. Viete v¹ak, ¾e podnikatelia, ktorí to po prvýkrát vytvoria, mô¾u vytvori» náhradu za nákup pokladne?

Podµa èl. 111 par. 4 µudia, ktorí zaènú evidenciu obratu a dl¾nej èiastky daò z pokladne, mô¾u odpoèíta» z daní náklady vynalo¾ené na nákup ka¾dej finanènej hotovosti vo vý¹ke 90% jeho hodnoty, ale nie viac ako 700 z³.Èo mám urobi», aby som získala náhradu nákladov na nákup pokladne? Daòovník musí trva» odovzda» písomné vyhlásenie, ktorá vás informuje o hodnote nakúpených pokladníc. Sú zhroma¾dené vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. Musí sa vytvori» e¹te predtým, ako sa zaregistruje predaný produkt v pokladni, ako to funguje. Pamätajte, ¾e ak prekroèíme tento èas, nedostaneme návrat, tak¾e stojí za to udr¾a» si èas. V¹imnite si tie¾ posledná, ¾e ak existuje iba jedna pokladòa, nepotrebujeme k nej do¹lo na individuálnej podobe - len rovnakú prípravu formuláru ¾iadosti o pokladnice mieste in¹talácie. Tak¾e mô¾ete predáva» evidentné, v¹ak pripomenú», ¾e základom pre úhradu na nákup pokladnièné úètenky bude (alebo kúpi» nový symbol. Nechajme ho.Ako vzniká otázka náhrady nákladov na nákup hotovosti za úspech daòových poplatníkov DPH? Spomeòme si, ¾e daòoví poplatníci DPH majú tendenciu vyrovna» nákup pokladnice iba v zmluve o DPH za obdobie, v ktorom zaèali zaznamenáva» predaj vo vý¹ke fi¹kálnej sumy. Daòový poplatník, ktorý sa zapoèítava do mesaèného systému, mô¾e rozdeli» na 25% (aj keï nie oveµa viac ako 175 PLN dane vrátenej na úèet v prípade prebytku splatnej dane. Vo vhodnej situácii mô¾e platiteµ DPH po ¹tvr»roènej báze zohµadni» 50% sumy, ktorá sa má vráti», a nie o viac ako 350 PLN.