D k skupina

Ka¾dý podnikateµ, vo veci platného úètovného zákona, má za cieµ vies» evidenciu majetku spoloènosti. Takáto registrácia je registrácia investièného majetku.

Majetok dlhodobého hmotného majetku je: pozemok, právo na trvalé u¾ívanie pozemkov, budov a stavieb, strojov, dopravných prostriedkov, nábytku a zahranièných zariadení, ktorých cena pri prevzatí prevy¹uje sumu tristo pä»sto jasných a potrebuje spoluvlastníctvo alebo majetok daòovníka alebo spoloènosti. Záväzok zapísa» majetok do registra dlhodobého majetku sa uskutoèní v máji, v ktorom bol nakúpený.

Evidenciu dlhodobého majetku je mo¾né spravova» v práci zakúpenej v pracovných tabuµkách, na tlaèených kartách s vhodnými krabièkami z poèítaèa, na ruèných zmluvách s nakreslenými tabuµkami alebo v prenosných poèítaèoch bez príslu¹ných tabuliek, ale záznamy musia obsahova» v¹etky údaje potrebné na registráciu. Podmienkou je manuálne vyplnenie dokumentu pou¾itého v spoloènosti.

Fixné aktíva sa zaznamenávajú na základe dokumentov, ktoré spôsobujú poèiatoènú hodnotu vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka na evidenciu dlhodobého majetku by mala ma»: poradové èíslo, dátum kúpy a uvoµnenia na pou¾itie, údaje potvrdzujúce nákup, popis investièného majetku, symbol klasifikácie dlhodobého majetku, poèiatoènú cenu, odpisovú sadzbu (súvisiacu s existujúcimi rokmi, vý¹ku odpisov, aktualizovanú poèiatoènú hodnotu, vý¹ku odpisov odpisov a dátum kasácie pri príle¾itosti jej vyhotovenia. Pri predajnom úspechu opatrenia uveïte dátum predaja, ak sa znièí fixný majetok, pripojí sa správa o likvidácii. S prihliadnutím na príslu¹né právne predpisy musí spoloènos» vies» v¹etky dokumenty potvrdzujúce nadobudnutie investièného majetku.