Cyklisticke trasy lavic

Program enova je ¹týl ERP triedy, ktorý vám umo¾òuje zvý¹i» výkonnos» va¹ej spoloènosti.Vïaka lep¹ej strane a dozoru nad procesmi v názve sa zni¾uje neefektívnos» vyu¾ívania zdrojov.Plán je vytvorený najmodernej¹ou metódou spoloènosti Microsoft - windows & nbsp; 10.Je mo¾né ho pou¾i» na celom rade mobilných zariadení. Poènúc smartphonmi a tablety na dotyk.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhranie, súlad s vlastným právom, know-how v podnikaní a jednoduché aktualizácie.Softvér má priamu ¹truktúru. Ka¾dý modul podporuje daný aspekt obchodných operácií. K dispozícii sú okrem iného úlohy súvisiace s riadením µudských zdrojov, platenia miezd, finanèných záznamov, fakturácie, vedenia skladov, predaja, inventára a úètovníctva.Ka¾dá voµba modulov priná¹a flexibilné prispôsobenie menovitej ponuky.Spoloènos» ponúka tri druhy nákupov:- nákup softvérovej licencie, ktorá si zachováva vlastníctvo kupujúceho a poskytuje budúce aktualizácie. Táto mo¾nos» je ideálna pre lízingové spoloènosti.- prenájom softvéru pri organizácii poplatkov za vlastné u¾ívanie z vybraných systémových modulov.Perfektná alternatíva pre mladé a malé firmy.- prenájom ¹týlu a infra¹truktúry, ktorý zahàòa prenájom modulov spolu so servermi, aktualizáciami a zálohami. Osvedèený spôsob pre spoloènosti, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Ponuka sa uvoµní a tri typy funkèné.Existujú tri verzie - striebro, zlato a platina.Strieborná verzia je uvedená pre priemerné spoloènosti s viacerými pozíciami. Má prirodzené funkcie.Dobrá verzia pre mladých a malých podnikateµov, ktoré potrebujú niekoµko, desa» kópií programu. Táto mo¾nos» programu umo¾òuje viacnásobné rozvetvenie a schopnos» definova» funkcie.Platinová verzia je urèená aj pre malé a bohaté spoloènosti.Poskytuje multitasking aj mo¾nos» roz¹írenia o ïal¹ie funkcie.Príklady nákupných cien enova modulov (bez DPH:- enova365 HR Mzdy - 1666 PLN (strieborná verzia, 3738 PLN (zlatá verzia- enova365 daòová kniha - 630 PLN (strieborná verzia- enova365 Obchodná kniha - 2863 PLN (zlatá verzia- enova365 Faktúry - 266 PLN (strieborná verzia, 613 PLN (zlatá verzia

Cenový cenník enova platinovej kategórie podlieha individuálnemu vyjednávaniu.