Chrome prekladateu webovych stranok

Webová stránka je prehliadkou v¹etkých spoloèností, musí by» dobre prezentovaná a obsah by mal by» jasný pre v¹etkých zákazníkov. Ak je príle¾itos» obmedzená na príjemcov s bydliskom v rôznych krajinách, potom je stránka u¾itoèná v konkrétnej jazykovej verzii, najmä preva¾ne príli¹ málo.

Slu¾ba v sieti musí by» prispôsobená potrebám ka¾dého klienta svojím vlastným. Stojí za to zvá¾i» nad jazykmi, v ktorých vyjadrujem svoju my¹lienku, ¾e budem k dispozícii µuïom. Navy¹e preklad nesmie spôsobi» ¾iadne chyby alebo opomenutia, tak¾e nechajte preklad preklada» profesionálom.

Jedná sa urèite o tie mená, ktoré pracujú na prekladoch webových stránok, a to aj z poµ¹tiny do cudzích jazykov, keï a naopak. Pomocou samotnej spoloènosti by ste sa nemali obáva», èi bude prelo¾ený obsah dobre prepojený. Navy¹e, aj keï je obsah stránky pova¾ovaný za textový súbor, dá sa µahko prelo¾i».

Èo je dôle¾ité pri objednávaní takejto úlohy, je prekladateµská agentúra, ¾e prekladatelia zahàòajú marketingové mechanizmy a podmienky zahranièného trhu. Vïaka tomu sa téma stránky prelo¾ené do urèitého jazyka nezobrazí ani umelo, alebo jednoducho. Preto mo¾no predpoklada», ¾e ponuka bude vá¾na nielen v ¹tandardnej jazykovej verzii, ale aj v modernej verzii, v ktorej bude prelo¾ená.

Ak sa v¹ak my¹lienka robí priamo z pohµadu internetu, prekladatelia tie¾ zohµadnia zachované formátovanie. Preto je µahké prelo¾i» text, ktorý je zlo¾ený v tabuµke alebo grafe, alebo slu¾bu iného grafického ekvivalentu.

Okrem toho kancelária vyvíja celú ¹truktúru súboru HTML pre inú jazykovú verziu, podobne ako posledná navigácia, ktorá sa vyskytuje na stene, ktorá sa má prelo¾i». Pri súèasnej lieèbe výberom iného jazyka sa mô¾ete spoµahnú» na to, ¾e na webe nebudú ¾iadne technické problémy.