Certifikovany prekladateu o ipanych

V oblasti prekladu sa v nasledujúcich rokoch stále viac a viac slávne kontinuálne tlmoèenie. Preèo? Existuje veµa faktorov, pre ktoré je táto interpretácia skutoène veµmi obµúbená. Ktoré sú rovnaké faktory?

Po prvé, mobilita. Predstavte si obchodné stretnutie, poèas ktorého prechádzate chodbami výstavných siení, na ktorých sa dr¾íte a hovoríte o probléme daných objektov alebo rie¹ení. Ak chcete, aby vás cudzinci rozumeli a nemô¾ete hovori» svojim jazykom, musíte si spomenú» tlmoèníka. A v prípade po sebe nasledujúcich tlmoèení to máte.

Po druhé, mo¾nos» diskusie. Táto mo¾nos» nie je ponúkaná simultánnym tlmoèením. Prekladateµ obsiahnutý v kabíne prekladá iba obsah, ktorý hovorí reèník. Medzitým konzekutívne tlmoèenie umo¾òuje urèitú interakciu. Mô¾e sa v¹ak uskutoèni» diskusia a prekladateµ v tomto prípade vysvetlí vyhlásenia v¹etkých úèastníkov.

https://ni-c.eu/sk/

Po tretie, ide o zariadenia na vysokej úrovni. Nie ka¾dý prekladateµ má predispozíciu na to, aby sa stal. Ten, ktorý pre nich existuje, sa dá jednoducho vyrovna» s tlakom ovplyvòovania "¾ivého", bez mo¾nosti pou¾itia ïal¹ích materiálov alebo vedeckých pomôcok. Súèasná hra je tá istá osoba, ktorá jazyk úplne pozná. A ak plánujeme by» zárukou, ¾e na¹a kariéra bude dokonale pripravená, mô¾eme jej v¾dy da» inú cestu k produktom o téme, okolo ktorej sa bude diskusia kona».

Po ¹tvrté, jednoduchá organizácia. Pokiaµ ide o konzekutívne interpretácie, nepotrebujú technickú prípravu ani ¾iadne ¹peciálne vybavenie. Tak¾e nemusíte plati» napríklad za prenájom miestnosti s kabínou na simultánne tlmoèenie. Nemusíte sa stara» o zariadenia, ktoré vám umo¾òujú prijíma» prelo¾ený obsah, napríklad slúchadlá pre ¹tudentov.

Konzekutívne tlmoèenie je veµmi populárne vzhµadom na to, ¾e je veµmi prospe¹né pre v¹etkých záujemcov o stretnutie. Tie¾ sú v¾dy vedené osobami s dobrými kompetenciami a potom na poslednej úrovni.