Certifikovane vyskumne laboratorium

V podmienkach vysokej pra¹nosti vzduchu a / alebo nasýtenia potenciálne výbu¹nými bázami je potrebné pou¾íva» nástroje a in¹talaèné rie¹enia, ktoré spåòajú normy opísané v predpisoch platných v celej EÚ, certifikovaných podµa ATEX, ATmosphères Explosives.

In¹talácia ATEX "atex in¹talácia" - právne predpisyPovinnos» zavies» certifikáciu a potrebu pou¾íva» certifikované nástroje v potenciálne výbu¹ných zónach (podnikoch bola zavedená smernicou EÚ è. 94/9 / ES.Predpisy v oblasti ochrany pred výbuchom sa týkajú v¹etkých elektrických a technických zariadení, ako aj v¹etkých riadiacich systémov odolných voèi výbuchu, ktoré sa pou¾ívajú v súvislosti s prácou na mori, na zemi a v podzemí.

Zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEXSmernica sa vz»ahuje aj na v¹etky stroje, prístroje a kontrolné body, ktoré pracujú v blízkosti potenciálne výbu¹ných atmosfér. Ka¾dé zariadenie, ktoré sa v takýchto zónach pova¾uje za vhodné, by malo ma» dobré certifikáty, rovnako ako v¹etky in¹talácie ATEX by mali spåòa» po¾iadavky na informácie.Ako súèas» smernice sú zariadenia a vybavenie, na ktoré sa vz»ahuje certifikácia, rozdelené do dvoch skupín. Dôle¾ité je zariadenie pou¾ívané v banskom priemysle (bane, väè¹ina ostatných zariadení. Existujú najmä odpra¹ovacie zariadenia ATEX pracujúce na puzdre v sektore dreva alebo laku a v¹etky filtre, dr¾iaky a bezpeènostné kovania, ktoré fungujú v pra¹ných podmienkach.

Ka¾dý projekt novej in¹talácie ATEX v bytoch ohrozených výbuchmi, spolu s predpismi uvedenými v smernici, by sa mal vykonáva» v súlade s princípmi v òom stanovenými, èo v praxi znamená zní¾enie rizika výbuchu a zvý¹enie bezpeènosti hostí a zariadení (a ¾ivotného prostredia chôdze v podmienkach. vysoká saturácia nebezpeènými látkami.