Bezpeenostne pravidla pre prvu pomoc

Odsávanie prachu z atexu alebo odsávanie prachu spolu so smernicou ATEX (ATmosphere EXplosible je èoraz populárnej¹ou udalos»ou v oblasti ATH ATEX je právnou úpravou Európskej únie, ktorá sa zaoberá normami, ktoré musia výrobky prijíma» v nebezpeèných, najmä exponovaných oblastiach. pre výbuchy.

V súèasnosti by v¹etky zariadenia vytvorené v krajine Európskej únie mali by» so zásadou ATEX nebezpeèné. V prvom rade ATEX ukladá pou¾itý druh materiálu a pou¾itú kon¹trukciu. Prístroje, ktoré implementujú túto radu, sú oznaèené symbolom CE. Klasifikácia rizík a priradenie oznaèenia konkrétnemu výrobku je viditeµná od jeho výrobcu. Zberaèe prachu sú zariadenia, ktoré sú veµmi u¾itoèné v tomto sektore. Sú urèené hlavne na skladovanie malých prachových èastíc. Okrem iného sa odporúèajú na obrábanie kovov pri brúsení, opracovaní odliatkov, brúsení, le¹tení. Zberaèe prachu sa tie¾ pou¾ívajú na spracovanie dreva, presnej¹ie na odsávanie prachu a manipuláciu s prá¹kovými materiálmi, najmä chemickými prá¹kami. Existuje celý postup posudzovania zluèiteµnosti úèinkov v súvislosti s bezpeènos»ou výbu¹nín. Takéto hodnotenie èasto vykonáva nezávislý notifikovaný orgán. V priebehu posudzovania zhody sa vytvorí celá technická dokumentácia, ktorá obsahuje zoznam smerníc, s ktorými je zariadenie tiché, zoznam dokumentov, ktoré boli zohµadnené pri prevádzke zariadenia. Dokumentácia by mala obsahova» aj ïal¹ie informácie: kvalitu a kategóriu zariadenia, maximálnu povrchovú teplotu zariadenia, ochranu pred výbuchom. ATEX by sa mal vybera» podµa po¾iadaviek veµkého podniku a poskytova» svoje efektívne, logistické a µudské zdroje na hraniciach. Náklady na aplikáciu smernice ATEX sú relatívne nízke v porovnaní s hrozbami spôsobenými výbuchmi.