Alat na 2 raoajky

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµným prvkom mnohých poµských a nielen na¹ich jedál. Je dôle¾ité, aby boli z prakticky ka¾dej zeleniny, spojené s cudzími µuïmi vo významných proporciách a dobre skúsených. Niet divu, ¾e si nemô¾eme predstavi» ka¾dodenné druhé jedlá bez chutného ¹alátu, ktoré nielen¾e obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, ale je aj veµkou vitamínovou bômbou, ktorá je nevyhnutná na udr¾anie ná¹ho tela v atraktívnej kvalite.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty je mo¾né získa» v podnikoch, esteticky balených v plastových nádobách a dokonale ochutených. V prípade nehôd v¹ak nie je niè podobné ako samo-zlo¾ené surové ¾elezo a ich dobré o¹etrenie je potreba strúha» v¹etku zeleninu na strúhadlo alebo èierne ich drvenie. Je to preto, lebo v ka¾dom dome prispeje elektrický drviè zeleniny. Toto malé zariadenie, veµkos» kanvice alebo hrnca, sa zmestí do ka¾dej kuchyne. Je vybavená vhodným kontajnerom, do ktorého dajeme celkom olúpanú zeleninu alebo mo¾no nakrájame na spodné kúsky. Nakladaè by mal v¹ak spracova» dokonca aj dobrý celer alebo èervenú repu.

Elektrický drviè zeleninyTakýto drviè je spôsob, ako urobi» vynikajúci, aromatický ¹alát za pár okamihov. Staèí, ak vlo¾íme mrkvu, cibuµu, kapustu alebo inú zeleninu v kombinácii, ktorú chceme, zapnite prístroj a po chvíµach si mô¾eme vybra» celú nádobu nakrájanú zeleninu. A v¹etko, bez toho, aby ste strihali prsty a nechty na strúhadle, alebo rastlinný vý»a¾ok po celom kuchyni - esteticky, µahko a presne. Takýto drviè bude urèite u¾itoèný pre ka¾dú domácu ¾enu, ktorá chce necha» jej obyvateµov jes» èerstvé ¹aláty s chu»ou do jedla a ktorá sa nevyberá ka¾dý deò s úmyslom rozomeli» zeleninu na ¹alát na strúhadle. Je to nástroj, ktorý investuje v blízkej budúcnosti a stimuluje posledného, aby jedol viac surovej èerstvej nakrájanej zeleniny!